Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu www.bitwin.sk

Platnosť Všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti LIPUX s.r.o. so sídlom Bieloruská 5194/64, Bratislava 821 06, IČO: 47 462 451, DIČ: 202 395 83 21, zapís. v OR OS BA I, Odd.: Sro, Vl. č.: 93784/B (ďalej len „Spoločnosť“) sa vzťahujú na predaj Produktov (ďalej len „Produkt“) uvedených v internetovom obchode bitwin.sk (ďalej len „e-shop“) na základe objednávky zákazníka vykonanej na e-shope.
 1. V prípade rozdielností medzi úpravou vzájomných práv a povinností Spoločnosti a zákazníka obsiahnutou vo VOP a v samostatnej písomnej zmluve, majú pred ustanoveniami týchto VOP prednosť ustanovenia samostatnej písomnej zmluvy.
 1. Tieto VOP, ich zmeny a doplnenia sú platné a účinné momentom ich zverejnenia na internetovej stránke Spoločnosti bitwin.sk (ďalej len „Internetová stránka“). Spoločnosť oznámi zmeny VOP aj zaslaním oznámenia prostredníctvom elektronickej pošty, vrátane odkazu na text zmenených VOP.
 1. Vykonať objednávku na e-shope môže iba plnoletá fyzická osoba, pričom vykonaním objednávky táto osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s VOP a že s nimi bezvýhradne súhlasí (ďalej len „Zákazník“).
 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku Zákazníka vykonanú v rozpore s týmito VOP a/alebo príslušnými právnymi predpismi. Spoločnosť spracúva prijaté objednávky priebežne a v čase primeranom pomerom.

Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva na objednané Produkty z e-shopu je medzi Spoločnosťou ako predávajúcim a Zákazníkom ako kupujúcim uzavretá a vlastnícke právo k objednaným Produktom prechádza na Zákazníka momentom zaplatenia kúpnej ceny a dodaním objednaných Produktov Zákazníkovi, a to tou skutočnosťou, ktorá nastane neskôr. Do okamihu dodania objednaných Produktov a služieb Zákazníkovi nemôže byť žiaden z úkonov Spoločnosti považovaný za akceptáciu objednávky Zákazníka, pričom Zákazník berie na vedomie, že dostupnosť Produktov uvedených na e-shope je viazaná na aktuálne skladové zásoby a že Spoločnosť dostupnosť Produktov uvedených na e-shope negarantuje.
 2. Uzavretie kúpnej zmluvy je možné len v prípade, že Zákazník riadne, úplne a pravdivo vyplní objednávkový a registračný formulár uvedený na Internetovej stránke, v ktorom uvedie všetky požadované údaje potrebné na riadne uzavretie kúpnej zmluvy. Zákazník v plnom rozsahu zodpovedá za všetky uvedené údaje. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť objednávku Zákazníka v prípade, že údaje uvedené Zákazníkom sú neúplné, nepresné alebo nepravdivé.
 3. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 4. Cena Produktov uvedených na e-shope je uvádzaná v mene EUR vrátane príslušnej sadzby DPH a bez započítania ceny dodania Produktov Zákazníkovi.
 5. Spoločnosť zabezpečí dodanie objednaných Produktov spoločne s dokladom o kúpe obsahujúcim všetky náležitosti riadneho daňového dokladu. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že ako predávajúci môže byť na doklade o kúpe uvedený dodávateľ Spoločnosti, s ktorým Spoločnosť spolupracuje na základe samostatnej zmluvy. Dodávatelia Spoločnosti sú uvedení na stránke www.bitwin.sk/o-spolocnosti.
 6. Spoločnosť zabezpečuje dodanie objednaných Produktov v rámci územia celej Slovenskej republiky.
 7. Cena dodania Produktov Zákazníkovi nie je zahrnutá v cene Produktov. Cena dodania závisí od príslušného miesta dodania, dňa v týždni a času, v ktorom sú objednané Produkty dodávané Zákazníkovi, ako aj od spôsobu platby, pričom informácie o cene dodania a termíne dodania sú dostupné na Internetovej stránke.
 8. V prípade, že sa v uvedenom čase dodania Zákazník nenachádza na adrese dodania, ktorú uviedol, dodanie bude zrušené. Zákazník je povinný pri preberaní objednaných Produktov preukázať svoj vek. V prípade, že Zákazník nedovŕšil plnoletosť a objednané Produkty nemôže prevziať iná osoba, dodanie bude zrušené. Neúspešné dodanie objednaných Produktov z dôvodov na strane Zákazníka zakladá nárok Spoločnosti na zaplatenie kúpnej ceny objednaných Produktov, ako aj príslušnej ceny dodania. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť objednávku Zákazníka, ktorý aspoň raz zmaril úspešné dodanie objednaných Produktov.
 9. Spoločnosť nezodpovedá za oneskorenú dodávku Produktu zavinenú kuriérskou službou. Reklamáciu za prípadné nedodanie Produktu vinou kuriéra alebo poškodenie Produktu zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený Produkt kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie Produktu kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí Produktu.
 10. Reklamácie mechanického poškodenia Produktu zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú Spoločnosťou uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
 11. Zákazník uhradí kúpnu cenu realizovaním platby na základe zálohovej faktúry, ktorá mu bude doručená na emailovú adresu uvedenú pri objednávaní Produktov.
 12. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (a) Spoločnosť začne zabezpečovať dodanie Produktov Zákazníkovi až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho, (b) Spoločnosť je oprávnená odmietnuť odovzdanie objednaných Produktov Zákazníkovi pred prijatím platby. Zákazník berie na vedomie, že Spoločnosť nie je schopná ovplyvniť dĺžku lehoty od realizácie úhrady do pripísania platby na účet predávajúceho.
 13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Produktu, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Produktu dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Produkt kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za Produkt dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

Vrátenie Produktov a zodpovednosť za vady

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ak nejde o predaj Produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a/alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho. V zmysle tohto ustanovenia sa všetky produkty BITWIN považujú za zhotovené podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Ostatné produkty (napr. niektoré náhradné diely) môžu byť vrátené iba ak nie sú poškodené a sú úplné.
 2. V prípade riadneho odstúpenia Zákazníka od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP Spoločnosť vráti Zákazníkovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za vrátené Produkty. Náklady na vrátenie Produktov znáša Zákazník len v tom prípade, ak vrátené Produkty plne zodpovedali kvalitatívnym požiadavkám a neboli vadné.
 3. Reklamácia sa uplatňuje osobne na ktorejkoľvek predajni (výdajnom mieste) počas otváracích hodín, prípadne poštou na adrese predajne (viď sekcia bitwin.sk/o-spolocnosti). V situácii, keď je Produkt potrebné zaslať Spoločnosti, koná Zákazník tak, aby bol produkt zabalený do vhodného obalu, ktorý ho dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu produktu.
 4. Spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré majú Produkty pri ich prevzatí Zákazníkom. Spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Produktov v záručnej dobe. Za vadu nie je možné považovať zmenu Produktov, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku nesprávnej montáže alebo nesprávneho uvedenia Produktu do prevádzky, opotrebovania, nesprávnej manipulácie, nesprávneho skladovania, nesprávneho zásahu, nesprávnej úpravy či nesprávneho používania vrátane používania Produktu v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Produktu.
 5. Zákazník je povinný skontrolovať dodané Produkty pri ich prevzatí a bezodkladne vytknúť zjavné vady. Za zjavné vady sa považujú vady zistiteľné pri preberaní Produktov, a to: (i) množstevný a sortimentný rozdiel nad rámec týchto VOP, (ii) znehodnotenie Produktov (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.), ak negatívne ovplyvňujú kvalitu Produktov.
 6. Spoločnosť však nezodpovedá za vady Produktov v prípade že: (i) Zákazník spôsobil vadu sám, (ii) Zákazník pred prevzatím Produktov vedel, resp. bol na vadu upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny Produktov,(iii) vada vznikla v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním, (iv) boli porušené ochranné plomby (prvky) na Produktoch, (v) vada bola spôsobená nesprávnym alebo neodborným zásahom, (vi) Produkt je reklamovaný po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Produkt uchovať svoje špecifické vlastnosti, (vii) vada sa týka Produktu predávaného za nižšiu cenu, ak pre takúto vadu bola dojednaná nižšia cena.
 7. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia Produktov Zákazníkom. Práva zo zodpovednosti za vady Produktov, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 8. V prípade, že dôjde k výmene vadného Produktu, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Produktu. Ak si Zákazník nový Produkt po vybavení reklamácie včas neprevezme, začne záručná doba plynúť odo dňa, kedy bol povinný si nový Produkt prevziať.
 9. V prípade, že ide o vadu uznanú Spoločnosťou, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Produkt mohol riadne užívať ako Produkt bez vady, má Zákazník právo na výmenu Produktu alebo má právo od konkrétnej kúpnej zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v týchto VOP.
 10. Zákazník si uplatní reklamáciu bezodkladne po tom, čo vadu zistil, telefonicky počas pracovných dní alebo prostredníctvom emailu, spoločne s číslom dokladu o kúpe. Reklamácia bude môcť byť vybavená len ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Spoločnosť rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie Zákazníka však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od konkrétnej kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu reklamovaného Produktu za nový. Ak Spoločnosť reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní od reklamácie, zašle Produkt na odborné posúdenie.
 11. Spoločnosť vydá pri uplatnení reklamácie Zákazníkovi potvrdenie, ktoré bude obsahovať: (i) dátum, kedy sa reklamácia uplatnila, (ii) identifikáciu reklamovaného Produktu, (iii) identifikáciu vady, (iv) dátum prevzatia reklamovaného Produktu Zákazníkom a (v) kúpnu cenu reklamovaného Produktu. Zákazník uplatňujúci reklamáciu je povinný Spoločnosti uviesť kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e-mail), na ktorú bude Spoločnosťou do 30 dní od uplatnenia reklamácie vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
 12. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených reklamačných podmienok zo strany Zákazníka riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.
 13. V prípade, že reklamácia bola uznaná za oprávnenú, Spoločnosť zabezpečí Zákazníkovi vrátenie kúpnej ceny reklamovaného Produktu, a to do 15 dní po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie.

 

Ochrana osobných dát

 1. Spoločnosť LIPUX s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
 2. V prípade, že Produkt doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie Produktu (meno, adresa, telefón).
 3. V prípade Produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho dáva kupujúci predávajúcemu právo predať výrobcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové vyhotovenie Produktu (meno, telefón, email).
 4. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
 5. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Výluka zodpovednosti

 1. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, spôsobené v dôsledku nesprávnej montáže alebo nesprávneho uvedenia Produktu do prevádzky, opotrebovania, nesprávnej manipulácie, nesprávneho skladovania, nesprávneho zásahu, nesprávnej úpravy, nesprávneho používania či živelnej pohromy.
 2. Kupujúci je povinný sa pred montážou podrobne oboznámiť s návodom, ktorého súčasťou sú aj príslušné bezpečnostné upozornenia. Návod je súčasťou každej dodávky Produktov Zákazníkovi, a je súčasne zverejnený aj na stránke Spoločnosti v sekcii: bitwin.sk/navod.
 3. Predávajúci nezodpovedá za výber motívu na Produkte kupujúcim. Ak si kupujúci vyberie potlač Produktu vulgárnym, neprípustným príp. zakázaným motívom, predávajúci nie je povinný Produkt vyhotoviť a dodať kupujúcemu. V takom prípade predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje a vráti mu cenu za Produkt, ak už bola predávajúcemu zaplatená.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky a akékoľvek práva duševného vlastníctva spojené s vytvorením, prevádzkovaním a užívaním e-shopu ostávajú nedotknuté a ich výhradným nositeľom ostáva Spoločnosť. Plnením práv a povinností vyplývajúcich Spoločnosti a/alebo Zákazníkovi z týchto VOP nedochádza k žiadnemu prevodu práv duševného vlastníctva spojeného s vytvorením, prevádzkovaním alebo užívaním e-shopu zo Spoločnosti na Zákazníka a/alebo na akúkoľvek inú tretiu osobu. V súvislosti s týmito VOP nedochádza k žiadnemu udeleniu licencie a/alebo sublicencie v zmysle zák. č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení zo Spoločnosti ako nositeľa majetkových práv na Zákazníka a/alebo na akúkoľvek inú tretiu osobu.
 2. Na všetky vzájomné vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom výslovne neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a v prípade, že Zákazník je v právnom postavení spotrebiteľa, tak aj príslušné ustanovenia noriem spotrebiteľského práva Slovenskej republiky.
 3. Všetci zmluvní partneri a dodávatelia Spoločnosti podieľajúci sa na výrobe, distribúcii a predaji Produktov uvedených na e-shope Zákazníkom v zmysle týchto VOP sa pred uzavretím zmluvy so Spoločnosťou podrobne oboznámili so znením týchto VOP, bezvýhradne s nimi súhlasia a prehlasujú, že tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zo zmlúv uzavretej so Spoločnosťou a súčasne sa zaväzujú dodržiavať všetky záväzky a povinnosti Spoločnosti vyplývajúce z týchto VOP.
 4. Vzájomné spory Spoločnosti a Zákazníka v súvislosti s týmito VOP budú rozhodované príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky podľa práva Slovenskej republiky.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.bitwin.sk/VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.bitwin.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky Produktu.
 6. Kontakt na Spoločnosť v súvislosti s týmito VOP: , t.č.: 0905 607 711

 

V Bratislave dňa 9. Júna 2014

VOP vo formáte PDF
TOTO JE TESTOVACÍ WEB.
Môžeš vytvoriť aj testovaciu objednávku. Admin pre testovaciu stránku.
= OK =